NEWTONIANS

Character of Students

การศึกษาของผู้นำที่เรียกว่า Leadership Education

Duty (หน้าที่)

นักเรียนจะรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะศิษย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการขัดเกลา (Feedback) จากครูใหญ่ ครู และ Supervisor อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ

Discipline (วินัย)

อุปนิสัยแห่งการมีวินัย จะเกิดจากการคิดวางแผนของศิษย์แต่ละคนด้วยตนเอง และรับผิดชอบการลงมือทำให้บรรลุแผนของตน ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ โดยมีครูและ Supervisor ดูแลใกล้ชิดช่วยขัดเกลา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นอุปนิสัยแห่งผู้นำที่คิดและลงมือทำอย่างมีวินัย สม่ำเสมอ และถูกต้องแม่นยำ

Determination (ความมุ่งมั่น)

ความมุ่งมั่น จะเกิดขึ้นเมื่อศิษย์เผชิญกับปัญหา การมีทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา เพื่อก้าวผ่านกรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม

In Newton, we CARE

C

Character

โรงเรียนนิวตันให้ความสำคัญกับการสร้างอุปนิสัย (Character) เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะในวัยเยาว์ จำเป็นต้องมีอุปนิสัยที่ดีงาม ที่จะเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตตลอดไป เริ่มตั้งแต่อุปนิสัยในการเรียนรู้ ใฝ่เรียน เรียนให้เป็น รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งล้วนเป็นอุปนิสัยของผู้นำที่จักต้องบ่มเพาะและขัดเกลาโดยครูใหญ่ ตลอดจนคณะครูที่จะร่วมกันพัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ และเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์

A

Academics

ความสามารถด้านวิชาการ เป็นรากฐานสำคัญที่โรงเรียนนิวตันมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้ลูกศิษย์เรียนรู้และเข้าใจหลักการมูลฐาน (First Principle) ของศาสตร์ต่าง ๆ  ให้แตกฉานทั้งความรู้ ความเข้าใจ โรงเรียนนิวตันยังคาดหวังให้ลูกศิษย์มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคม

R

Resources

โรงเรียนนิวตันตระหนักว่า “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน มีจำกัด ผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้  โรงเรียนนิวตันจึงให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเวลาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน  ทรัพยากรยังรวมไปถึงบุคลากรของโรงเรียน ด้วยที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E

English

โรงเรียนนิวตัน ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างยิ่งยวด ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับลูกศิษย์ จึงมุ่งให้ลูกศิษย์ทุกคนมีมาตรฐานทักษะความสามารถทางภาษาในระดับสูงสุดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ประเมินรับเข้าศึกษาต่อ ด้วยการคัดเลือกครูที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับสูง จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเป้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาได้จริง

Newton Team

Executive Board

Masters

Supervisors

CARE SUPERVISORS

Contact us

Newton Junior Campus

info@newton.ac.th

Director's Office

wiwat@newton.ac.th
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

info@newton.ac.th

Director's Office

wiwat@newton.ac.th
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.

HEADMASTER &
JUSTICE AND LEADERSHIP

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป

 

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard)
 • ด้านการแพทย์ เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessment

EXECUTIVE BOARD &

NEWTON MASTER: LEADERSHIP AND BUSINESS

ธานินทร์ เอื้ออภิธร

 

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมต้น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา เกรดเฉลี่ย 3.87
  มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ( computer class( king class)) เกรดเฉลี่ย 3.85
  ปริญญาตรี Japanese government scholarship ( Monbusho ) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น-Monbusho
 • มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติโอซาก้า
 • Hitotsubashi university (Tokyo , Japan ) ( มหาวิทยาลัยชั้นนำ top3 ) เกรดเฉลี่ย 3.87
 • With Exchange program with Havard university ( USA) ( 1998-1999)
 •  

ประวัติการทำงาน

 • Japan 1999-2000
  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน Solution & Development department ( Japan , Citibank,Nusteps )
 • Asia pacific Malaysia & Hongkong & Thailand & Australia, USA2000-2006
 • Chief delivery executive EDS Japan
  CDE for Aeon Group: Asia Pacific
 • ก่อตั้งบริษัท XeerSoft Malaysia, ทำธุรกิจด้าน IT solution ( มีสาขาใน Malaysia, Vietnam, Thailand,China, Brunei,Singapore)
 • เป็นกรรมการผู้จัดการ-CEO ของ learnbalance group ( most successful English tutorial school in Thailand ) ซึ่งดูแลธุรกิจร.ร.กวดวิชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย
 • เป็นผู้พัฒนาและวางระบบ S.E.L.F. ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยเป็นเจ้าแรก
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) LearnBalance Group

EXECUTIVE BOARD & NEWTON MASTER: READING GREAT LITERATURE

 ทพญ.สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge, UK

การฝึกอบรม

 • Immunity to Change Facilitator’s Workshop by Professor Robert Kegan, Harvard University, USA, June 2015
 • Growth Mindset Workshops by Professor Carol Dweck, London, UK, March and June 2014
 • Socratic Seminar Leader Training by John Zola, April 2014
 • Socratic Teaching Workshops by John Zola, November 2014 and February 2015
 • Teaching Controversial Issues and Interactive Instructional Strategies by John Zola, November 2015
 • Cambridge International Study Programme on Development and Administration of Public Examinations by Cambridge International Examination, Cambridge, UK, May 2016

ประวัติการทำงาน

 • เป็นทันตแพทย์ประจําศูนย์สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2531 – 2533)
 • เป็นวิทยากรในการอบรมในหัวข้อ “การศึกษาเร่ืองคุณค่าความเป็นมนุษย์” ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 2531 – 2533
 • เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Socratic Teaching, Teaching Ethics Effectively และ Growth Mindset ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน
 • เป็นท่ีปรึกษา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในความสนับสนุนของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
 • พระมหากษัตริย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
 • ทํางานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอ่ืน เช่น กสศ.

Executive Board

ดร.วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อํานวยการ โครงการและพัฒนานวัตกรรม Growth Mindset และ Executive Function เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • ผู้อำนวยการ โครงการ Career Academy in ICT Professional โดยได้รับทุนจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย สะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมไวด์ จํากัด (บริษัทที่ได้รับการยกย่องจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561)
 • หัวหน้าโครงการ เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม โดยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ การเรียนรู้ STEM PRO
 • หัวหน้าโครงการ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Echo Hybrid

ด้านการศึกษา

 • กรรมการพิจารณาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ คณะกรรมการด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
 • อนุกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสาร สานปฏิรูป และ New School มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ผลงานและรางวัล

 • บรรณาธิการหนังสือและวารสาร ด้านการศึกษาและการพัฒนา ประมาณ 200 เล่ม
 • นักวิจัยและบรรณาธิการ โครงการวิจัย “ธรรมชาติของสรรพสิ่ง” (บรรณาธิการ ศ.นพ. ประเวศ วะสี)
 • คณะบรรณาธิการหนังสือ คําพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 • ผู้แต่งตำราสาระการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ,
 • รางวัลพระราชทานทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531
 • รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จาก สถาบันเอเชียศึกษา, 2531

SCHOOL DIRECTOR & NEWTON

MASTER: HUMAN BIOLOGY

นพ.ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร

 

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนบุญวัฒนา
  จ.นครราชสีมา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  

ประวัติการทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล จ.หนองคาย
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง CSO-Chief Strategic Officer – LearnBalance Group

EXECUTIVE BOARD & NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

อภิธา วัลลภศิริ

 

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science
 • ปริญญาโท (MSc) สาขา Information Analysis and System Design การวิเคราะห์ ออกแบบและการจัดการระบบสารสนเทศ จากงานวิจัยด้านการออกแบบ, พัฒนานวัตกรรมและการจัดการระบบสารสนเทศ
 • ผู้รับทุนจากศูนย์วิจัยสหภาพยุโรปให้ทำงานวิจัยที่ European Central Bank
  (ธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป, เแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน) Universita Luigi Bocconi
  (มิลาน ประเทศอิตาลี) และ University of North London (ประเทศอังกฤษ)
 •  

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Communications Officer /
  Newton School, Enconcept E-Academy and General Manager of XChange English

EXECUTIVE BOARD

อัครรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering Management , University of Southern California, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Environmental Engineering Chulalongkorn University, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน : ผู้บริหารโรงเรียน InterPass

 

EXECUTIVE BOARD & CO-PRINCIPAL SUPERVISOR

นาริสา ฮานาซากิ

 

ประวัติการศึกษา

 • Certified Cambridge Examiner
 • B.A. International Relations and Politics (Full Scholarship)
 • International Pacific University New Zealand
 • AFS Intercultural Program (Full Scholarship), San Luis Obispo, USA
 • 15 years teaching experience, elementary to undergraduate level

 

Executive Director for External Affairs

เอษา​ โชติ​ชาครพันธุ์

 

ประวัติการศึกษา

 • M.B.A. major in Marketing, The Mount Saint Mary’s University, Maryland, U.S.A.
 • B.B.A. major in Marketing, Assumption University (ABAC), Bangkok, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • Head of Government Partnerships –  Kenan Foundation Asia
 • Education & Energy Trade and Investment Manager – UK Department for International Trade (DIT), British Embassy, Thailand
 • Business Development Manager – Australian Trade and Investment Commission (Austrade), – Australian Embassy, Thailand
 • Marketing Manager – B.Silk Co Ltd, Bangkok, Thailand
 • Marketing Manager – Simakorn Land Group, Nakhonratchasima, Thailand
 • Marketing Officer (Planning Dept.) – Tri Petch Isuzu Co Ltd, Bangkok, Thailand
 • Assistant to Mr Kenneth J. Stier, an American freelance reporter for major international newspapers; U.S.A. Today, Newsday, Business Week, Wall Street Journal

 

 

EXECUTIVE BOARD & CO-PRINCIPAL SUPERVISOR

ธภัชชา วงศ์กาสิทธิ์

 

ประวัติการศึกษา

 • Certified Cambridge Examiner
 • M.A. English for Careers, English Language Institute, Thammasat University
 • B.A. English, Thammasat University

 

CARE MASTER

จันทร์จิรา เกษมปราการ

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor degree of science , Major : Food technology ,Chulalongkorn university

ประวัติการทำงาน

 • Retail Sales Manager – CoffeeWORKS Limited
 • Country Sales manager – ETP International Pte Ltd.
 • Marketing Manager – Thammachart Seafood Retail Co.,Ltd.
 • Marketing Executive – Honda trading Asia Co.,Ltd

 

NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

วิทย์ สิทธิเวคิน

 

ประวัติการศึกษา

 • Degrees in Political Science (B. Pol Sci. 1st Class Honor at Chulalongkorn University, M. Sc. at the LSE(UK),
  and a Ph.D. in the same discipline at the University of Souththampton.

 

NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

สถิตย์ แถลงสัตย์

 

 • ปริญญาโท- International and Development Economics, University of Applied Science Berlin, Germany (ทุน DAAD)
 • ปริญญาโท- สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาฯ
 • ปริญญาตรี- เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

NEWTON MASTER: GCSE PSYCHOLOGY

พญ.ยศมน จิรัฐวงศ

 

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Medicine (M.D.) (2nd class honors), Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand, 2008
 • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Science in Psychiatry and Diploma of the Thai Medical Board of Psychiatry, Medical Council of Thailand, 2012
 • Fellowship in Advanced Child and Adolescent Mental Health, Child and Adolescent Mental Health Service, Colchester, UK, 2013
 • Certificate of Completion of Training in CBT, Beck Institute, PA, USA, 2014
 • Child and Adolescent psychiatrist at Samitivej Srinakarin Hospital, 2013-now

 

NEWTON MASTER: ORGANIC CHEMISTRY

ดร.อนุชิต ภานุมาสวิวัฒน์ 

 

ประวัติการศึกษา

 • University Lecturer and Research Scientist, 2017-Present
 • Ph.D. in Organic Chemistry, University of Oxford, UK, 2017
 • M.Sc. in Organic Chemistry, University of Bristol, UK, 2012
 • B.Sc. in Chemistry (1st Class Honours), Kasetsart University, 2010

 

NEWTON MASTER: SAT ANS IELTS

Jason Whittaker

 

ประวัติการศึกษา

 • Financial and IT Industry, Bournemouth , UK
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
 • ประสบการสอนภาอังกฤษกว่า 10 ปี

 

NEWTON MASTER: CREATIVE DRAMA
AND CREATIVE MOVEMENT

นินาท บุญโพธิ์ทอง

ประวัติการทำงาน

2000-2010

 • Youth Theatre Instructor and Consultant
 • Theatre Director and Playwright
 • Theatre Producer

 

NEWTON MASTER: BMAT WRITING, SAT, AND IELTS

วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

NEWTON MASTER: ICT

ธีระพงษ์ เวชตระกูลไพศาล

 

ประวัติการทำงาน

 • LINE developer and IT support, Wisdomwide.Co.Ltd
 • ทำโครงการ LINE Application ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Technical Skills

Programming Languages

 • HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap

Operating Systems

 • Microsoft windows 10, Windows 8, macOS, Linux, Android, iOS

Software

 • Installation, Debugging, Microsoft Office, Adobe CoLive, Adobe Photoshop, Hootsuite, WordPress, Quickbook

Networks

 • Configuration, Servers, Routers, TCP/IP Socket Programming, SQL, LAN Technology

 

NEWTON MASTER: BADMINTON

วิทยา พนมชัย

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree Ramkhamhaeng University  Computer Science

ประวัติการทำงาน

2000 – Present

 • Trained and successfully Coaching license C, B, A of Badminton Association of Thailand
 • Practical Coaching Ability Theory of the Game-Specific of Sports Authority of Thailand
 • Training Coach National Sport Authority of Thailand
 • Badminton Coach Sport Authority of Thailand

1993-2008

 • Programmer ,เSystem Analysis , Technical Support, Project Manager in computer System (IT)

 

NEWTON MASTER : BMAT Biology

Chaiyapat Kongkerd

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์หลุยส์
 • ประสบการณ์สอนวิชาชีววิทยา ในโรเรียนเครืออัสสัมชัญและเซนคาเบรียลมากกว่า 10 ปี
 • วิทยากรพิเศษในโครงการ EP, MLP, ติวสอน สอวน. และติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS

 

NEWTON MASTER : ART

Phongpisut Rattanawichien

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • ปริญาญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประวัติการทำงาน

 • ครูโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
 • ครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์
 • ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
 • ครูพิเศษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: MATH

Anantasak Samornrit

 

ประวัติการศึกษา

 • Master degree of Science – Applied Statistics, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
 • Bachelor degree of Education –Mathematics, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • Mathematics Teacher
  -Teaching and assessing 7th to 12th grade students at Benjamarachalai School, Bangkok, Thailand
 • IEP Mathematics Teacher
  -Teaching and assessing 7th to 12th grade students at Chonkanyanukoon School, Chonburi, Thailand

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR :
BIOLOGY & CHEMISTRY

Saranya Sachdev

ประวัติการศึกษา

 • First class honours, Bachelor’s of Science in Biological Sciences (Biotechnology) with minor in Chemistry (CGPA 3.98/4.00), Mahidol University International College

ประวัติการทำงาน

 • Research Assistant, International Health Policy Program, Ministry of Public Health
 • Education Consultant, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
 • Freelance Manuscript writer/translator
 • Research Assistant, Mahidol Vaccine Research and Development Consortium
 • Public Relations, The AVIAF Society
 • Lab & Teacher’s Assistant, Biochemistry Laboratory
 • Lab & Teaching Assistant, Physics Laboratory
 • Research Assistant at Organic Chemistry Laboratory

 

NEWTON MASTER: BADMINTON

คเชนทร์ บัวรุ่ง

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor degree of Economics Thammasart University

ประวัติการทำงาน

 • 2018 – 2020 Assistant Moniteur Badminton Association of Thailand
 • 2008 – 2018 Badminton Athlete (National Youth Team) Most Ranking No.8 Men’s single of Thailand

 Achievements

 • An athlete in the Sport Heros project of the Sports Authority of Thailand.
 • Previously, participated in the JENESYS 2.0 badminton youth exchange program in Japan.
 • Former representative of National Youth Athletes, District 10, Bangkok.
 • Currently he is a national team representative of District 10, Bangkok.
 • Participated in an international competition to collect global scores.

 

NEWTON MASTER : ENGLISH

Angela Loraine Burrows

 

ประวัติการศึกษา

 • Graduated from Oakfield School, Pyrford, Surrey, England
 • International Conference in Sathya Sai Education in Human Values – Prashanthi Nilayam, India.
 • Montessori Training at Vista Montessori School, New York, USA
 • Classical Music Training in India
 • Diploma in Fine Arts at the Musee des Beaux Arts, Geneve, Switzerland

ประวัติการทำงาน

 • International Lecturer of the Institute of Sathya Sai Education
 • English and Arts Teacher, Sathya Sai School, Lopburi, Thailand.
 • Teaching Slum Children in Thailand
 • Teacher of Special Classes in Values and Moral Education in Bangkok, Thailand
 • Montessori Teacher in Vista, NY, USA
 • Assistant Concert Promoter in Singapore

 

NEWTON MASTER : MATHEMATIC

Songpon Sriwongsa

 

ประวัติการศึกษา

 • PhD in Mathematics, University of Wisconsin-Milwaukee, USA Dissertation Title: Orthogonal abelian Cartan subalgebra decomposition of classical Lie algebras over finite commutative rings
 • MS in Mathematics, Chulalongkorn University, Thailand
  Under the scholarship of the Human Resource Development in  
  Science Project (GPA: 4.00/4.00)

Honors and Awards

 • Morris and Miriam Marden Award in Mathematics (High quality paper in Math), Department of Mathematical Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee, USA (2018)

ประวัติการทำงาน

 • Lecturer, Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand
 • Math PISA structure consultant: the institute for the promotion of teaching science and technology (2020 – present)
 • Math PISA-style Task writer service: Participant in the Mathematics PISA-style Task Writer Workshop by Cambridge Assessment International Education and Trainer for writing PISA test preparation workshops around Thailand (2019-present)
 • Math supervisor of the Promotion of Academic Olympiad and Develop

 

NEWTON MASTER : CREATIVE DANCE

Saranratr Maneesawangwong

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree: Industrail Design, Chulalongkorn University
 • Master Degree: Dance Education, New York University

Certifications

 • Dance Education Laboratory (Del), New York
 • American Dance Therapy Association (Adta), New York
 • Alvin Ailey, New York
 • American Ballet Theater National Training Curriculum, New York

ประวัติการทำงาน

 • Dance Coach & Co-Director, International School Bangkok
 • Dance Program Director, Dance Scholaris
 • Dance Instructor, Alliance Française Bangkok
 • Dance Instructor (After-School Program), Traill International School
 • Dance Instructor, Connecticutt Dance Center, Stamford, Connecticut
 • Volunteer Teacher & Audition Coach, Groove With Me New York
 • Teaching Assistant, The American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School, New York
 • Teaching Assistant (Summer Camp), Peridance Studio, New York
 • Dance Instructor, Siam Kolkarn Music Academy, Bangkok

 

NEWTON MASTER : SAT

Akkarapong Worarattapong

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ โทวรรณคดีเปรียบเทียบ (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ตัวแทนประชุมทุน Padagogische Austauschdienst (PAD) จากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเยอรมันนี

NEWTON MASTER: BADMINTON

พัชร์ณัฏฐ์ กระจ่างจิต

 

ประวัติการศึกษา

 • Master Degree 2015 Rattana Bandit University

Master of Public Administration

 • Bachelor Degree 2013 Rattana Bandit University Marketing

ประวัติการทำงาน

 • Trained and successfully Coaching license C of Badminton Association of Thailand, 2018

 Achievements

 • 3rd Placing of women’s Doubles The Smiling Fish Badminton International Series 2013
 • 3rd Placing of women’s Doubles Bitburger Badminton open Grand Prix Gold 2012
 • 3rd Placing of women’s Team 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012
 • 2nd Placing of women’s Doubles of 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012
 • 3rd Placing of mix’s Doubles of 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012

 

NEWTON MASTER : MUSIC

Kuakul Deachmee

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

NEWTON MASTER : BMAT
(APTITUDE, PHYSICS, CHEMISTRY, MATH)

Thoranisth Numpetch

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน AERO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาตร์ ภาคอินเตอร์ สาขาปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

NEWTON MASTER : MUSIC

Sirawit Nueangchomphu

 

ประวัติการทำงาน

 • ผู้บริหารโรงเรียนดนตรี Play by ear

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: ENGLISH

Tanawat Karnkulvithit

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท (MSc) Free University of Berlin (ทุนคิง, ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
 • ปริญญาโท (MSc) อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • ปริญญาตรี (BSc) อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)
 • ผ่านการอบรมจาก TOEFL Test: The insider’s Guide โดย ETS (Education Testing Service) องค์กรที่ออกข้อสอบ TOEFL และ TOEIC
  (TOEFL 118/120)
  (TOEIC 990/990)
  (Cambridge English Qualifications C1)

ประวัติการทำงาน

 • ติวเตอร์ และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประจำสถานทูตเยอรมัน
 • ล่ามและหัวหน้าประสานงาน Exposition ระดับโลกเช่น World Expo Milan

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: CHEMISTRY

ดร.วัชรี อมรวัชรพงศ

 

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Biochemistry)
  Faculty of Science, Mahidol University
 • B.Sc. (Chemistry) in Distinction program with second class Honour Faculty of Science, Mahidol University

ทุนการศึกษา

 • Postdoctoral fellowship from Ratchadapisek Somphot Fund,
  Chulalongkorn University
 • Thailand Graduate Institute of Science and Technology
  program (TGIST) from National Science and Technology
  Development Agency (NSTDA)
 • Institutional Strengthening Program from Mahidol University
 • Sritrang Thong Scholarships from Faculty of Science,
  Mahidol University
 • Award: Outstanding Student Award 2018 from NSTDA

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: MATH

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: MATH

ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์

 

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science, Major in Ceramic Technology, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Science, Major in Materials science, Chulalongkorn University

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: ENGLISH AS A FIRST LANGUAGE

Brian Dinsdale Jr.

 

ประวัติการศึกษา

 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certification
 • Certificate in Teaching Business English (CTBE)
 • Experienced English Instructor: GED, SAT, TOEFL, TOEIC, Business English

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: SCIENCE

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: THAI AND BIOLOGY

ดรัณ รักอาชีพ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 4.00
 • ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 3.50
 •  

กิจกรรมวิชาการ

 • โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาชีววิทยา ค่าย 1 – 2 ศูนย์ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้แทนศูนย์ภาคตะวันตก การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

(สอวน.) วิชาชีววิทยา

 • ติวเตอร์วิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา โรงเรียนโซไซไทย
 • วิทยากรพิเศษโครงการ Sahapat Admission ครั้งที่ 21-24
  วิชา สังคมศึกษา

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

ธีรวัฒน์ จันทร์ใส

 

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ฝึกงานที่รัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรพิเศษเชี่ยวชาญเรื่องการตั้งเป้าหมาย และวางแผนการเรียน

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

(GRAMMAR AND WRITING)

ณัฐนรี เสือสกุล

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts, English Major, Communication Arts Minor, Chulalongkorn
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน Phonology & Speaking

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

อริย สันติสุขธรรม

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts, English Major, KMITL
 • Certificate of 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน Grammar, vocab, writing

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: PHYSICS AND MATH

Navthep Sachdej

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science in Physics from University of Leipzig, Germany
 • Bachelor of Science in Physics, Mahidol University International College (MUIC) (Thailand)

ประวัติการทำงาน

 • Private physics, mathematics and English tutor for freshman and second year students of Leipzig University and HTWK Leipzig.
 • Private physics, mathematics, chemistry and biology teacher for freshman students of Mahidol University International College and O/A-Level students of Thai Sikh International School.

      Subjects Taught

– A-Levels :Physics, Mathematics (Pure and Mechanics)

– IB : Physics

– SAT : Physics, Mathematics, English

– IGCSE : Physics, Mathematics, ESL

– GED : Science, Mathematical Reasoning, RLA

– IELTS

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: MATHEMATICS

Kittipol Thomyangura

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Engineering, Field of Electrical Mechanical Manufacturing, Kasetsart University

ประวัติการทำงาน

 • Senior First Officer – Airbus A330, Thai Air Asia X
 • First Officer – Airbus A320, Thai Air Asia Co., Ltd.
 • Maintenance Engineer, Toyota Motor Thailand
 • English Programme Maths class Instructor at Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School
 • Maths & Physics instructor in High school Volunteering camp

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH AND THAI

Ravita Thongyoo

 

ประวัติการศึกษา

 • B.A. Political Science, major in International Relations, Chulalongkorn University
 • Senior high school Diploma in Language-Arts (German), Traimudomsuksa school
 • Assistant Liaison in ASEAN Digital Minister’s Retreat
 • Sales Professional for Chulalongkorn Business Administration (CBA)
 • Freelance English tutor

 

NEWTON JUNIOR AND SENIOR SUPERVISOR: ENGLISH

Robert Maxwell Cohen

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science Major of Kinesiology, Minor of Education, DePauw University, Greencastle, Indiana
 • Glenbrook South High School, Glenview, Illinois District 225

Certifications

 • Neuro Linguistic Programming (NLP)
  NLP Leadership Practitioner Certification, Certified Practitioner of NLP Coaching, Certified Practitioner of Time Line Therapy, 48 CCEU
  ICF Credit Points Approved
 • International Coach Federation (ICF)
  Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
 • Teaching English as a Second Language (TESOL)

ประวัติการทำงานและผลงาน

 • Primary Teacher, Tessaban Mitsampanwittaya School, Wangnamyen, Sa Kaeo, Thailand
 • Curriculum Consultant, Wall Street English Lad Prao Retail Center
 • Senior Curriculum Consultant, Wall Street English Corporate Team, Wall Street English, Bangkok
 • William Winsauer Leadership Award
 • Glenbrook South Principal’s Award
 • Rotary Youth Leadership Award

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

Kittikhun Srithep

 

ประวัติการศึกษา

 • B.Ed. Secondary Education, Advanced English Major (First Class Honors with Golden Medal Award), Chulalongkorn University
 • TESOL/TEFL Accredited Training Course Certificate, World TESOL Academy, UK
 • Outstanding Student Teacher Award from Samsenwittayalai School and Chulalongkorn University Demonstration Secondary School

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: SCIENCE

Thitima Ruedet

 

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะ วิทยาศาสตร์ หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

ประวัติการทำงาน

 • ครู IEP สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้อง Gifted และ Top star โรงเรียน ชลกัลยานุกูล จังหวัด ชลบุรี
 • นักวิชาการ ชีววิทยา ให้กับบริษัท Learn Cooperation ในเครือของบริษัทออนดีมานต์
 • ครูสอนคณิตศาสตร์ สถาบัน Intermath ให้กับนักเรียนหลักสูตร นานาชาติ และ EP ตั้งแต่ Grade 5-10
 • ติวเตอร์ SAT Biology BMAT MATH (IGCSE)

ผลงานด้านวิชาการ

 • นักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ AFS ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • รับรางวัลนิสิตฝึกสอนผู้ผลิตสื่อชีววิทยาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2559 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

Thammarit Preetithammarak

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts Program in English Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University

Certifications

 • Certificate of Foundations of Psychology, RMIT University, Melbourne, Australia
 • Certificate of Negotiation and Conflict Resolution, Macquarie Graduate School of Management (MGSM), Macquarie University, Sydney, Australia
 • Certificate in Teaching Adult Learner (WP Train), Government of Western Australia North Metropolitan TAFE

ประวัติการทำงาน

 • Teaching Experience in both primary & high school levels over 10 years.

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR : THAI

Piyawit Pansit

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วรรณคดีอังกฤษ English Literature คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรตินิยม)
 • มัธยมปลาย รางวัลนักเรียนผู้มีเกรดเฉลี่ยสุงสุดในสายภาษาอังกฤษ-จีน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 • ตัวแทนในโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย ลำดับที่ 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • English Coach at Qualish by Enconcept
 • Freelance Thai-English Tutor

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: BIOLOGY

Thipsuda Sachdej

 

ประวัติการศึกษา

 • First Class Honours, B.Sc. Biological Sciences, concentration in Biomedical Sciences, Mahidol University International College (CGPA: 3.87/4.00)
 • Academic Tutor at Up Grade Class

SAT Biology, IGCSE Biology, IGCSE Chemistry,

BMAT,GED, IELTS, and IGCSE English (first and

second language)

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: BIOLOGY

Aimmika Ratanakovit

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree in Biomedical Science, Mahidol University
 • Secondary and High School Education, American School of Bangkok

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: ENGLISH

Joshua Eborall

 

ประวัติการศึกษา

 • BSc(Hons) Sports Development- University of Portsmouth, Degree classification 2:1
 • Btec National Diploma Sports Development and Fitness-Warwickshire College
 • Kineton High School, Achieve 9 GCSE’s A-C including English and Mathematics
 • 120 hour in class TEFL certificate- The TEFL Institute Bangkok

Licences and Certifications

 • 2012 -Amateur Swimming Association, Level 1 and Level 2 Swimming Teacher
 • 2011 -Amateur Swimming Association, Teaching Nervous Adults
 • 2010- Sports Coach Uk- Safeguarding and Protecting Children
 • 2009 -Rugby Football Union, Level 1 Rugby Coach
 • 2009- Rugby Football Union, Tag Rugby Coach
 • 2009 -Rugby Football Union, Referee
 • 2008- Sports Coach UK- Introduction to the FUNdamentals of movement
 • 2006- Sports Leaders UK- Community Sports Leadership Award Level 1

ประวัติการทำงานและผลงาน

 • National Manager Thailand, Andrew Biggs Academy
 • Service Manager, Wall Street English Thailand
 • Teacher Team Leader, Wall Street English Thailand
 • English Teacher, Wall Street English Thailand
 • Rugby Union Coach, University of Portsmouth Up for Sport Program

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: BIOLOGY

Kulawadee Wonganun

 

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Microbiology (International Program), Mahidol University
 • Bachelor of Science in Microbiology, Kasetsart University

ประวัติการทำงาน

 • Internship, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
 • Lecturer, MUSC Microbiology Summer Camp 2016–2019, Mahidol University
 • Teaching Assistant (part-time), Mahidol University- lectured undergraduate in the microbiology laboratory and graduate student in the molecular sequence analysis laboratory
 • Assistant Editor at MDPI (Journal: International Journal of Molecular Science)

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR : 
MATH, PHYSICS, and Chemistry

Plt.Off. Dhanuphon Boriboonsub

 

ประวัติการศึกษา

 • Armed Forces Academies Preparatory School (Class of 50th) with Excellent Academic Awards and Good Military Character Awards (1st rank for 2 years)
 • Bachelor degree at Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy in Aeronautical Engineering with 1st class honor, gold medal and Excellent Academic Awards (1st rank for 4 years)
 • Chemistry Olympiad Representative and International Excellent Award in Chemistry.

ประวัติการทำงาน และผลงาน

 • The Student Pilot of Thai Airways Award in 2013 with Excellent Aviation Academic Award
 • 7 years of flying and 4,000 hours in Boeing 777/200-300 pilot of Thai Airways International, PLC.
 • Python & Data science certificate with gold awards at Chulalongkorn University

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: FUNDAMENTAL MATH

Prohrak Kruengthomya

 

ประวัติการทำงาน

 • First class honor, Bachelor of Science, Mathematics, Mahidol University (Full scholarship student (ทุนศรีต รังทอง)
 • Attend KAIST summer school 2019 in Korea as a representative of the University
 • Co-author of the article Cayley Polynomial–Time Computable Groups published in ELSEVIER
 • Doctorate of Mathematics (Full scholarship student)

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: MATH AND CHEMISTRY

Sumittra Nimdit

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Chemical Engineering, The University of Manchester, Manchester, UK
 • Cambridge Centre for Sixth-form Studies (CCSS), Cambridge, UK

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: SCIENCE

AND MATHEMATICS

Niraphat Amornteerasawat

 

ประวัติการศึกษา

 • Faculty of Commerce and Accountancy (Banking and finance), Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

 • Mathematics Tutor- KC Tutor, Compass Tutor, Nisit Tutor

 

NEWTON JUNIOR AND SENIOR SUPERVISOR : ENGLISH

Thomas Edward Bishop

 

ประวัติการศึกษา

 • A Levels in Sociology, Criminology, Law and Media, The Howard School, UK
 • TEFL International TESOL Certification (120 hours) Vantage TEFL Certification, Bangkok, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • Teacher, Vera Thompson English School, The Andrew Clark Trust, Myanmar, October, 2018 -The Andrew Clark Trust
 • Teacher, Ebenezer Academy, Workaway, Kenya, May. – August., 2021
 • Teacher, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, Thailand, Sep. – Oct., 2021

 

NEWTON SENIOR
CARE SUPERVISOR

ชญาณี ธนภัทรศรีกุล

 

ประวัติการศึกษา

 • 1st class honors, Bachelor’s Degree Asian Studies (Chinese) in Faculty of Arts, Silpakorn University (GPA 3.81 ; scholarship student)
 • Certificate in Teaching Thai to Foreigners, Training from Mahidol University
 • Certificate in completion in the digital – work: Digital Marketing Analytics and Optimization

ประวัติการทำงานและผลงาน

 • Tutor freelancer at Moonoi Tutor : taught English 3rd grade and
  Social Studies for 8th grade.
 • Tutor at Yes istyle : taught English O-net for 9th grade
 • Tutor at 4T Tutor : taught Science 6th Grade in English Program and taught English 3rd and 10th grade in English Program

 

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR : 
MATH AND CHEMISTRY

Duangkamon Thasriphu

 

ประวัติการศึกษา

 • MEng (hons) Chemical Engineering: Second-class honours first division, University of Bath, UK
 • A level: Mathematics (A*), Chemistry (A*), Physics (B) and AS-levels: Further Mathematics (B)Kings Bournemouth, UK
 • Renunaknonwittayanukul School, Thailand (GPA: 3.98)

ทุนการศึกษาและผลงาน

 • Received One District One Scholarship from Thai government to study A-level and Bachelor’s degree in the UK.
 • Achieved bronze in the British Physics Olympiad 2015-16 and silver in UK Senior Mathematical Challenge 2016.

 

NEWTON JUNIOR
CARE SUPERVISOR

Kritchanan Techanusorn

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฝึกงาน Esa Unggul University ประเทศอินโดนีเซีย

ประวัติการทำงาน

 • ประสบการณ์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ในระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย และเรียนภาษา
 • ประสบการณ์นำกลุ่ม Summer Camp ประเทศนิวซีแลนด์ (นักเรียนอายุ 10 – 17 ปี)
 • นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home

 

NEWTON SENIOR
CARE SUPERVISOR

Saranya Sittijamreonkun

 

ประวัติการศึกษา

 • High school : Satthasamut School, Mathematics-Science Programme
 • Bachelor of Electrical Engineering, Chulalongkorn University

ทุนการศึกษาและผลงาน

 • 5 years of personal and group tutor experience in mathematics and science
 • Academic team for preparing the medical students at Opendurian Company

 

NEWTON JUNIOR
CARE SUPERVISOR

Navinda Chaetowimutipong

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษ ไทย ภาษาจีน
 • Exchange student, Work and travel program “Bi-Lo supermarket”, South Carolina, USA

ประวัติการทำงาน

 • Product adviser, Asia books, Don Mueang International Airport
 • Shop operator, King Power duty free, Suvarnabhumi Airport

ประวัติการฝึกอบกรมและประกาศนียบัตร

 • Sis to Sis project, North Bangkok university
 • ASEAN and Asia Studies Center, NIDA
 • Leadership, Student Union, North Bangkok university

 

NEWTON SENIOR CARE SUPERVISOR

Siriporn Intraroon

 

ประวัติการศึกษา

 • Faculty of Education, Early Childhood Education, Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

 • Pre-Service Kindergarten Teacher, Piraya Navin School (Phaholyothin 47)
 • Pre-Service, Kindergarten Teacher, St. Andrews International School Bangkok (Sukhumvit 71)
 • Freelance Administrator, Iset Engineering Co.,Ltd.
 • 5 years-experience in teaching English as a private tutor

 

NEWTON SENIOR CARE SUPERVISOR

Minlada Hongworapat

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Economics in business economics, Thammasat University, Thailand
 • Exchange Student, Great American, Cincinnati, Ohio, USA

ผลงาน

 • Coordinator of Economics’ Master of ceremony Association, Faculty of Economics Event, Thammasat University
 • Participant, New Investor Program for Society (Nip-s) 29, Institute of Intelligent Investors
 • TU Economics ambassador 2016
 • Thammasat road camp @ Nan Thailand (ค่ายน่านเคียงโดม)
 • Personal tutor student from SWSB ages between 5-10 years old