fbpx

NEWTONIANS

Character of Students

การศึกษาของผู้นำที่เรียกว่า Leadership Education

Duty (หน้าที่)

นักเรียนจะรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะศิษย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการขัดเกลา (Feedback) จากครูใหญ่ ครู และ Supervisor อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ

Discipline (วินัย)

อุปนิสัยแห่งการมีวินัย จะเกิดจากการคิดวางแผนของศิษย์แต่ละคนด้วยตนเอง และรับผิดชอบการลงมือทำให้บรรลุแผนของตน ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ โดยมีครูและ Supervisor ดูแลใกล้ชิดช่วยขัดเกลา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นอุปนิสัยแห่งผู้นำที่คิดและลงมือทำอย่างมีวินัย สม่ำเสมอ และถูกต้องแม่นยำ

Determination (ความมุ่งมั่น)

ความมุ่งมั่น จะเกิดขึ้นเมื่อศิษย์เผชิญกับปัญหา การมีทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา เพื่อก้าวผ่านกรอบความคิดหรือทัศนคติแบบดังเดิม

In Newton, we CARE

C

Character

นิวตันให้ความสำคัญกับการสร้างอุปนิสัย (Character) เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะในวัยเยาว์ จำเป็นต้องมีอุปนิสัยที่ดีงาม ที่จะเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตตลอดไป เริ่มตั้งแต่อุปนิสัยในการเรียนรู้ ใฝ่เรียน เรียนให้เป็น รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งล้วนเป็นอุปนิสัยของผู้นำที่จักต้องบ่มเพาะและขัดเกลาโดยครูใหญ่ ตลอดจนคณะครูที่จะร่วมกันพัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ และเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์

A

Academics

ความสามารถด้านวิชาการ เป็นรากฐานสำคัญที่นิวตันมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้ลูกศิษย์เรียนรู้และเข้าใจหลักการมูลฐาน (First Principle) ของศาสตร์ต่าง ๆ  ให้แตกฉานทั้งความรู้ ความเข้าใจ นิวตันยังคาดหวังให้ลูกศิษย์มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคม

R

Resources

นิวตันตระหนักว่า “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน มีจำกัด ผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้  นิวตันจึงให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเวลาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน  ทรัพยากรยังรวมไปถึงบุคลากรของ ด้วยที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

E

English

นิวตัน ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างยิ่งยวด ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับลูกศิษย์ จึงมุ่งให้ลูกศิษย์ทุกคนมีมาตรฐานทักษะความสามารถทางภาษาในระดับสูงสุดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ประเมินรับเข้าศึกษาต่อ ด้วยการคัดเลือกครูที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับสูง จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเป้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาได้จริง

Newton Team

Executive Board

Masters

Supervisors

Contact us

ข้อมูลนักเรียน


สนใจเข้าร่วม OPEN HOUSE

Newton Junior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.

HEADMASTER &
JUSTICE AND LEADERSHIP

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป

 

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม 2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard)
 • ด้านการแพทย์ เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessment

EXECUTIVE BOARD &

NEWTON MASTER: LEADERSHIP AND BUSINESS

ธานินทร์ เอื้ออภิธร

 

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมต้น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา เกรดเฉลี่ย 3.87
  มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ( computer class( king class)) เกรดเฉลี่ย 3.85
  ปริญญาตรี Japanese government scholarship ( Monbusho ) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น-Monbusho
 • มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติโอซาก้า
 • Hitotsubashi university (Tokyo , Japan ) ( มหาวิทยาลัยชั้นนำ top3 ) เกรดเฉลี่ย 3.87
 • With Exchange program with Havard university ( USA) ( 1998-1999)
 •  

ประวัติการทำงาน

 • Japan 1999-2000
  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน Solution & Development department ( Japan , Citibank,Nusteps )
 • Asia pacific Malaysia & Hongkong & Thailand & Australia, USA2000-2006
 • Chief delivery executive EDS Japan
  CDE for Aeon Group: Asia Pacific
 • ก่อตั้งบริษัท XeerSoft Malaysia, ทำธุรกิจด้าน IT solution ( มีสาขาใน Malaysia, Vietnam, Thailand,China, Brunei,Singapore)
 • เป็นกรรมการผู้จัดการ-CEO ของ learnbalance group ( most successful English tutorial school in Thailand ) ซึ่งดูแลธุรกิจร.ร.กวดวิชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย
 • เป็นผู้พัฒนาและวางระบบ S.E.L.F. ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยเป็นเจ้าแรก
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) LearnBalance Group

EXECUTIVE BOARD & NEWTON MASTER: READING GREAT LITERATURE

 ทพญ.สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge, UK

การฝึกอบรม

 • Immunity to Change Facilitator’s Workshop by Professor Robert Kegan, Harvard University, USA, June 2015
 • Growth Mindset Workshops by Professor Carol Dweck, London, UK, March and June 2014
 • Socratic Seminar Leader Training by John Zola, April 2014
 • Socratic Teaching Workshops by John Zola, November 2014 and February 2015
 • Teaching Controversial Issues and Interactive Instructional Strategies by John Zola, November 2015
 • Cambridge International Study Programme on Development and Administration of Public Examinations by Cambridge International Examination, Cambridge, UK, May 2016

ประวัติการทำงาน

 • เป็นทันตแพทย์ประจําศูนย์สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2531 – 2533)
 • เป็นวิทยากรในการอบรมในหัวข้อ “การศึกษาเร่ืองคุณค่าความเป็นมนุษย์” ร่วมกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 2531 – 2533
 • เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Socratic Teaching, Teaching Ethics Effectively และ Growth Mindset ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน
 • เป็นท่ีปรึกษา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในความสนับสนุนของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
 • พระมหากษัตริย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
 • ทํางานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอ่ืน เช่น กสศ.

School Director

ดร.วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อํานวยการ โครงการและพัฒนานวัตกรรม Growth Mindset และ Executive Function เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • ผู้อำนวยการ โครงการ Career Academy in ICT Professional โดยได้รับทุนจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย สะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิสดอมไวด์ จํากัด (บริษัทที่ได้รับการยกย่องจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561)
 • หัวหน้าโครงการ เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม โดยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ การเรียนรู้ STEM PRO
 • หัวหน้าโครงการ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Echo Hybrid

ด้านการศึกษา

 • กรรมการพิจารณาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ คณะกรรมการด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา
 • อนุกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสาร สานปฏิรูป และ New School มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ผลงานและรางวัล

 • บรรณาธิการหนังสือและวารสาร ด้านการศึกษาและการพัฒนา ประมาณ 200 เล่ม
 • นักวิจัยและบรรณาธิการ โครงการวิจัย “ธรรมชาติของสรรพสิ่ง” (บรรณาธิการ ศ.นพ. ประเวศ วะสี)
 • คณะบรรณาธิการหนังสือ คําพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 • ผู้แต่งตำราสาระการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ,
 • รางวัลพระราชทานทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2531
 • รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จาก สถาบันเอเชียศึกษา, 2531

SCHOOL DIRECTOR & NEWTON

MASTER: HUMAN BIOLOGY

นพ.ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร

 

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนบุญวัฒนา
  จ.นครราชสีมา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  

ประวัติการทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล จ.หนองคาย
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง CSO-Chief Strategic Officer – LearnBalance Group

EXECUTIVE BOARD & NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

อภิธา วัลลภศิริ

 

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science
 • ปริญญาโท (MSc) สาขา Information Analysis and System Design การวิเคราะห์ ออกแบบและการจัดการระบบสารสนเทศ จากงานวิจัยด้านการออกแบบ, พัฒนานวัตกรรมและการจัดการระบบสารสนเทศ
 • ผู้รับทุนจากศูนย์วิจัยสหภาพยุโรปให้ทำงานวิจัยที่ European Central Bank
  (ธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป, เแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน) Universita Luigi Bocconi
  (มิลาน ประเทศอิตาลี) และ University of North London (ประเทศอังกฤษ)
 •  

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง Chief Communications Officer /
  Newton School, Enconcept E-Academy and General Manager of XChange English

EXECUTIVE BOARD

อัครรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Engineering Management , University of Southern California, USA
 • ปริญญาตรี Bachelor of Environmental Engineering Chulalongkorn University, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน : ผู้บริหารโรงเรียน InterPass

 

EXECUTIVE BOARD & CO-PRINCIPAL SUPERVISOR

นาริสา ฮานาซากิ

 

ประวัติการศึกษา

 • Certified Cambridge Examiner
 • B.A. International Relations and Politics (Full Scholarship)
 • International Pacific University New Zealand
 • AFS Intercultural Program (Full Scholarship), San Luis Obispo, USA
 • 15 years teaching experience, elementary to undergraduate level

 

 

EXECUTIVE BOARD & CO-PRINCIPAL SUPERVISOR

ธภัชชา วงศ์กาสิทธิ์

 

ประวัติการศึกษา

 • Certified Cambridge Examiner
 • M.A. English for Careers, English Language Institute, Thammasat University
 • B.A. English, Thammasat University

 

CARE MASTER

จันทร์จิรา เกษมปราการ

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor degree of science , Major : Food technology ,Chulalongkorn university

ประวัติการทำงาน

 • Retail Sales Manager – CoffeeWORKS Limited
 • Country Sales manager – ETP International Pte Ltd.
 • Marketing Manager – Thammachart Seafood Retail Co.,Ltd.
 • Marketing Executive – Honda trading Asia Co.,Ltd

 

NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

วิทย์ สิทธิเวคิน

 

ประวัติการศึกษา

 • Degrees in Political Science (B. Pol Sci. 1st Class Honor at Chulalongkorn University, M. Sc. at the LSE(UK),
  and a Ph.D. in the same discipline at the University of Souththampton.

 

NEWTON MASTER: HISTORY AND ECONOMICS

สถิตย์ แถลงสัตย์

 

 • ปริญญาโท- International and Development Economics, University of Applied Science Berlin, Germany (ทุน DAAD)
 • ปริญญาโท- สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาฯ
 • ปริญญาตรี- เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

NEWTON MASTER: GCSE PSYCHOLOGY

พญ.ยศมน จิรัฐวงศ

 

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Medicine (M.D.) (2nd class honors), Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand, 2008
 • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Science in Psychiatry and Diploma of the Thai Medical Board of Psychiatry, Medical Council of Thailand, 2012
 • Fellowship in Advanced Child and Adolescent Mental Health, Child and Adolescent Mental Health Service, Colchester, UK, 2013
 • Certificate of Completion of Training in CBT, Beck Institute, PA, USA, 2014
 • Child and Adolescent psychiatrist at Samitivej Srinakarin Hospital, 2013-now

 

NEWTON MASTER: ORGANIC CHEMISTRY

ดร.อนุชิต ภานุมาสวิวัฒน์ 

 

ประวัติการศึกษา

 • University Lecturer and Research Scientist, 2017-Present
 • Ph.D. in Organic Chemistry, University of Oxford, UK, 2017
 • M.Sc. in Organic Chemistry, University of Bristol, UK, 2012
 • B.Sc. in Chemistry (1st Class Honours), Kasetsart University, 2010

 

NEWTON MASTER: SAT ANS IELTS

Jason Whittaker

 

ประวัติการศึกษา

 • Financial and IT Industry, Bournemouth , UK
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
 • ประสบการสอนภาอังกฤษกว่า 10 ปี

 

NEWTON MASTER: CREATIVE DRAMA
AND CREATIVE MOVEMENT

นินาท บุญโพธิ์ทอง

ประวัติการทำงาน

2000-2010

 • Youth Theatre Instructor and Consultant
 • Theatre Director and Playwright
 • Theatre Producer

 

NEWTON MASTER: BMAT WRITING, SAT, AND IELTS

วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

NEWTON MASTER: ICT

ธีระพงษ์ เวชตระกูลไพศาล

 

ประวัติการทำงาน

 • LINE developer and IT support, Wisdomwide.Co.Ltd
 • ทำโครงการ LINE Application ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Technical Skills

Programming Languages

 • HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap

Operating Systems

 • Microsoft windows 10, Windows 8, macOS, Linux, Android, iOS

Software

 • Installation, Debugging, Microsoft Office, Adobe CoLive, Adobe Photoshop, Hootsuite, WordPress, Quickbook

Networks

 • Configuration, Servers, Routers, TCP/IP Socket Programming, SQL, LAN Technology

 

NEWTON MASTER: BADMINTON

วิทยา พนมชัย

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree Ramkhamhaeng University  Computer Science

ประวัติการทำงาน

2000 – Present

 • Trained and successfully Coaching license C, B, A of Badminton Association of Thailand
 • Practical Coaching Ability Theory of the Game-Specific of Sports Authority of Thailand
 • Training Coach National Sport Authority of Thailand
 • Badminton Coach Sport Authority of Thailand

1993-2008

 • Programmer ,เSystem Analysis , Technical Support, Project Manager in computer System (IT)

 

NEWTON MASTER: BADMINTON

คเชนทร์ บัวรุ่ง

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor degree of Economics Thammasart University

ประวัติการทำงาน

 • 2018 – 2020 Assistant Moniteur Badminton Association of Thailand
 • 2008 – 2018 Badminton Athlete (National Youth Team) Most Ranking No.8 Men’s single of Thailand

 Achievements

 • An athlete in the Sport Heros project of the Sports Authority of Thailand.
 • Previously, participated in the JENESYS 2.0 badminton youth exchange program in Japan.
 • Former representative of National Youth Athletes, District 10, Bangkok.
 • Currently he is a national team representative of District 10, Bangkok.
 • Participated in an international competition to collect global scores.

NEWTON MASTER: BADMINTON

พัชร์ณัฏฐ์ กระจ่างจิต

 

ประวัติการศึกษา

 • Master Degree 2015 Rattana Bandit University

Master of Public Administration

 • Bachelor Degree 2013 Rattana Bandit University Marketing

ประวัติการทำงาน

 • Trained and successfully Coaching license C of Badminton Association of Thailand, 2018

 Achievements

 • 3rd Placing of women’s Doubles The Smiling Fish Badminton International Series 2013
 • 3rd Placing of women’s Doubles Bitburger Badminton open Grand Prix Gold 2012
 • 3rd Placing of women’s Team 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012
 • 2nd Placing of women’s Doubles of 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012
 • 3rd Placing of mix’s Doubles of 16th Asean University Games Vientiane Laos 2012

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: CHEMISTRY

ดร.วัชรี อมรวัชรพงศ

 

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Biochemistry)
  Faculty of Science, Mahidol University
 • B.Sc. (Chemistry) in Distinction program with second class Honour Faculty of Science, Mahidol University

ทุนการศึกษา

 • Postdoctoral fellowship from Ratchadapisek Somphot Fund,
  Chulalongkorn University
 • Thailand Graduate Institute of Science and Technology
  program (TGIST) from National Science and Technology
  Development Agency (NSTDA)
 • Institutional Strengthening Program from Mahidol University
 • Sritrang Thong Scholarships from Faculty of Science,
  Mahidol University
 • Award: Outstanding Student Award 2018 from NSTDA

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: MATH

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: MATH

ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์

 

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science, Major in Ceramic Technology, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Science, Major in Materials science, Chulalongkorn University

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: ENGLISH AS A FIRST LANGUAGE

Brian Dinsdale Jr.

 

ประวัติการศึกษา

 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certification
 • Certificate in Teaching Business English (CTBE)
 • Experienced English Instructor: GED, SAT, TOEFL, TOEIC, Business English

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: SCIENCE

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: THAI AND BIOLOGY

ดรัณ รักอาชีพ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 4.00
 • ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 3.50
 •  

กิจกรรมวิชาการ

 • โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาชีววิทยา ค่าย 1 – 2 ศูนย์ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้แทนศูนย์ภาคตะวันตก การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

(สอวน.) วิชาชีววิทยา

 • ติวเตอร์วิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา โรงเรียนโซไซไทย
 • วิทยากรพิเศษโครงการ Sahapat Admission ครั้งที่ 21-24
  วิชา สังคมศึกษา

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

ธีรวัฒน์ จันทร์ใส

 

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ฝึกงานที่รัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยากรพิเศษเชี่ยวชาญเรื่องการตั้งเป้าหมาย และวางแผนการเรียน

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

(GRAMMAR AND WRITING)

ณัฐนรี เสือสกุล

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts, English Major, Communication Arts Minor, Chulalongkorn
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน Phonology & Speaking

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH

อริย สันติสุขธรรม

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Arts, English Major, KMITL
 • Certificate of 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน Grammar, vocab, writing

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: PHYSICS AND MATH

Navthep Sachdej

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science in Physics from University of Leipzig, Germany
 • Bachelor of Science in Physics, Mahidol University International College (MUIC) (Thailand)

ประวัติการทำงาน

 • Private physics, mathematics and English tutor for freshman and second year students of Leipzig University and HTWK Leipzig.
 • Private physics, mathematics, chemistry and biology teacher for freshman students of Mahidol University International College and O/A-Level students of Thai Sikh International School.

      Subjects Taught

– A-Levels :Physics, Mathematics (Pure and Mechanics)

– IB : Physics

– SAT : Physics, Mathematics, English

– IGCSE : Physics, Mathematics, ESL

– GED : Science, Mathematical Reasoning, RLA

– IELTS

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: MATHEMATICS

Kittipol Thomyangura

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Engineering, Field of Electrical Mechanical Manufacturing, Kasetsart University

ประวัติการทำงาน

 • Senior First Officer – Airbus A330, Thai Air Asia X
 • First Officer – Airbus A320, Thai Air Asia Co., Ltd.
 • Maintenance Engineer, Toyota Motor Thailand
 • English Programme Maths class Instructor at Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School
 • Maths & Physics instructor in High school Volunteering camp

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: ENGLISH AND THAI

Ravita Thongyoo

 

ประวัติการศึกษา

 • B.A. Political Science, major in International Relations, Chulalongkorn University
 • Senior high school Diploma in Language-Arts (German), Traimudomsuksa school
 • Assistant Liaison in ASEAN Digital Minister’s Retreat
 • Sales Professional for Chulalongkorn Business Administration (CBA)
 • Freelance English tutor

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: BIOLOGY

Thipsuda Sachdej

 

ประวัติการศึกษา

 • First Class Honours, B.Sc. Biological Sciences, concentration in Biomedical Sciences, Mahidol University International College (CGPA: 3.87/4.00)
 • Academic Tutor at Up Grade Class

SAT Biology, IGCSE Biology, IGCSE Chemistry,

BMAT,GED, IELTS, and IGCSE English (first and

second language)

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: BIOLOGY

Aimmika Ratanakovit

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor Degree in Biomedical Science, Mahidol University
 • Secondary and High School Education, American School of Bangkok

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: FUNDAMENTAL MATH

Prohrak Kruengthomya

 

ประวัติการทำงาน

 • First class honor, Bachelor of Science, Mathematics, Mahidol University (Full scholarship student (ทุนศรีต รังทอง)
 • Attend KAIST summer school 2019 in Korea as a representative of the University
 • Co-author of the article Cayley Polynomial–Time Computable Groups published in ELSEVIER
 • Doctorate of Mathematics (Full scholarship student)

 

NEWTON SENIOR SUPERVISOR: MATH AND CHEMISTRY

Sumittra Nimdit

 

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Chemical Engineering, The University of Manchester, Manchester, UK
 • Cambridge Centre for Sixth-form Studies (CCSS), Cambridge, UK

 

NEWTON JUNIOR SUPERVISOR: SCIENCE

AND MATHEMATICS

Niraphat Amornteerasawat

 

ประวัติการศึกษา

 • Faculty of Commerce and Accountancy (Banking and finance), Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

 • Mathematics Tutor- KC Tutor, Compass Tutor, Nisit Tutor