fbpx

NEWTON'S WAYS

              ผมมีความตั้งใจที่จะสร้างนิวตันให้เป็นแห่งแรกที่ใช้การเรียนการสอนแบบนานาชาติ ตามหลักสูตร IGCSE และ A-Level ของประเทศอังกฤษ  วิสัยทัศน์ของนิวตัน คือ การเสริมสร้างให้ลูกศิษย์มีอุปนิสัยที่ดีงาม ใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้เป็น และมั่นใจที่จะตั้งเป้าหมายความสำเร็จในระดับสูงได้ โดยเน้นการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการมูลฐาน (First Principle) รู้ลึกและเรียนเข้มข้น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศและในระดับโลก
              ผมอยากให้นิวตัน เป็นโอกาสใหม่ของนักเรียนไทยที่จะได้เข้าถึงหลักวิชาการและการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก เป็นที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาระวิชา ผมอยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของพวกเราที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศไทยครับ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
– HEADMASTER

The Newton Begins

จุดเริ่มต้นและจุดหมายของนิวตัน คือ การสร้างที่เรียนที่ดี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง คุณหมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ครูใหญ่ของนิวตัน ได้สรุปแนวคิดและหลักการเป็นโมเดลไว้ว่า ที่เรียนที่ดีมีองค์ประกอบสำคัญ คือ มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ดี มีครูที่ดี และลูกศิษย์มีคุณลักษณะที่ดี องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีได้

นิวตันมุ่งสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี โดยการมีครูใหญ่ คือ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้นำ ผู้กำหนดทิศทางการเรียนการสอน และสร้างคาดหวังให้ลูกศิษย์มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสูง

นิวตันมีการคัดสรรและพัฒนาครูอย่างเข้มข้น ให้มีครูที่เก่งในศาสตร์ที่รับผิดชอบสอน และสอนเก่ง รวมทั้งมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกศิษย์

นิวตันรับนักเรียนที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำ โอกาสในการพัฒนาทักษะความคิดเชิงบริหาร (Executive Function) และนักเรียนที่มีปณิธานความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในอนาคต

Climate + Care + Curriculum

3 หลักเกณฑ์ สร้างที่เรียนที่ดี

climate

Climate

สภาพแวดล้อมของการเรียนที่นิวตันคล้ายกับการศึกษาของฟินแลนด์ มีครูที่เก่ง มาดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนการสอนที่ไม่มากไป ไม่น้อยไป และความสมดุล ระหว่างการมี good challenge / good stress มาพร้อมกับ good support สำหรับนักเรียน

Care

Care

การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ใช้ระบบ supervision แนวคิดจาก Oxford และ Cambridge มาใช้โดยการนำครู หรือที่เรียกว่า Supervisor ที่เก่ง มาดูแลใกล้ชิดและสนิทกับนักเรียน เพื่อช่วยดูแลเรื่องอุปนิสัย (Character) วิชาการ (Academic) และทรัพยากร (Resource) หรือข้อจำกัดที่มีของนักเรียน

Curriculum

นิวตันใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของ Pearson Edexcel ประเทศอังกฤษเพราะเป็นหลักสูตรที่ถูกสร้าง ดำเนินการสอนและการสอบวัดระดับโดยมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้น นักเรียนจะรู้ความคาดหวังและเป้าหมายของตนเองว่าจะต้องทำอะไร เรียนอะไร ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีให้แก่นักเรียน ที่ช่วยให้เขาวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

Our School's Priorities

ความสำคัญของการศึกษาในยุคใหม่

Our Newton's Priorities

ความสำคัญของการศึกษาในยุคใหม่

Character Matters

สิ่งที่สำคัญของการเป็นผู้นำ คือ การมีอุปนิสัยที่ดี อุปนิสัยของผู้นำ เกิดจากการมีความรับผิดชอบ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ ตัดสินใจโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีนิสัย Proactive สามารถวางแผนและทำตามแผนได้เสมอ แต่ยืดหยุ่นปรับตัวได้ พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เด็ดขาดและถูกต้อง นิวตันจึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกศิษย์มี Executive Function และ Growth Mindset

Time Matters

นิวตันออกแบบการเรียนแบบ Minimalism จัดลำดับความสำคัญการเรียนการสอนในเรื่องที่เป็นแก่น ให้เข้าใจ First Principle ของเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมให้ลูกศิษย์รู้ลึก รู้จริง ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับครูที่เก่ง ๆ ผู้มีประสบการณ์หรือรู้จริงใน

3 หมวดวิชาของการเรียน

Mathematics / Sciences / English / Computing / Business / Humanities

Education Matters

ที่นิวตัน ครูใหญ่ ผู้บริหาร ครู Supervisor และทีม Care เอาใจใส่เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดเวลา หมั่นทำความเข้าใจ ทบทวน ปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้ถึงแก่นแท้ในแต่ละเรื่องอย่างจริงจัง แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการยกระดับการศึกษาเรียนรู้ขององค์กรเสมอ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นผู้นำ สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมไทย

มุ่งหวังสร้างผู้นำในอนาคตด้วยครูที่ดีและเก่ง

ครูใหญ่และผู้บริหารนิวตัน คัดเลือกและพัฒนาครู เพื่อให้ได้คนที่มีจิตวิญญาณครู มีอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดี มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาตรงกัน พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างด้านอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ เป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์

เพราะที่นิวตัน ครูไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนหนังสือ แต่คืองานที่ต้องสอนลูกศิษย์  สอนความเป็นมนุษย์ ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยหลักเกณฑ์ที่คัดเลือกครูจะต้อง มี Purity / Patience / Perseverance กล่าวโดยสรุปคือครูต้องมีคุณสมบัติของการเป็นครูมืออาชีพ ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

Purity

มีจิตใจที่บริสุทธิ์ รวมถึงความบริสุทธ์ในทางความรู้และวิชาการ

Patience

มีความอดทนต่อการดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน

Perseverance

มีอุปนิสัยที่มีความเพียร ไม่ย่อท้อต่อการส่งเสริมขัดเกลานักเรียนให้ประสบความสำเร็จตามปณิธานของแต่ละคน

นิวตัน มุ่งสร้างนักเรียนที่เป็นผู้นำสำหรับโลกใหม่

(New Normal World)

นิวตัน มุ่งบ่มเพาะขัดเกลาลูกศิษย์ให้เติบโตเป็นผู้นำสำหรับโลกใหม่ โลกแห่งอนาคตที่ท้าทายกระบวนทัศน์การศึกษาแบบเดิม ที่มุ่งผลิต “ทรัพยากรมนุษย์” เข้าสู่ตลาดงานภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม อันเป็นบริบทของสังคมเศรษฐกิจในอดีต ซึ่งเป็นความเชื่อและค่านิยมที่พ้นยุคสมัยไปแล้ว ไม่สามารถตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ผันผวน และความแน่นอนสูง โลกอนาคตอันใกล้จำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่ที่จักเติบโตเป็นผู้นำ เข้ามารับผิดชอบสร้างวิสัยทัศน์ และนำพาการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความก้าวหน้าและสันติสุข

นิวตันมีวิสัยทัศน์และปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเปลี่ยนแปลง โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน บ่มเพาะขัดเกลาลูกศิษย์ให้เป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม

Contact us

ข้อมูลนักเรียน


สนใจเข้าร่วม OPEN HOUSE

Newton Junior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.