fbpx

NEWTON BLOG

ที่นิวตันมีเรียน รด. ไหม?

แล้ว รด. ที่นี่แตกต่างจากกับโรงเรียนอื่นอย่างไร

            นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.)

          หลาย ๆ ท่านคงมีคำถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรด. และการเรียนรด. มีความสำคัญและจำเป็นกับนักเรียนอย่างไร? โดยส่วนมากคำตอบที่ได้รับกลับมาคือ เรียนเพราะจะได้รับการยกเว้นการเรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร หรือได้สิทธิ์ยกเว้นการเกณฑ์ทหารนั่นเอง แต่หากเรามองต่างให้ลึกลงไป จริง ๆ 

          การเรียนด้านทฤษฏีและปฏิบัติศึกษาวิชาของทหารทำให้นักเรียนได้รับอะไรมากกว่านั้น อาทิ ได้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งในด้านการเรียน หรือในการทำงาน ได้ฝึกความเข้มแข็ง อดทน ทางด้านร่างกายและจิตใจ สอนให้มีความรับผิดชอบในตัวเองและผู้อื่น ให้รู้จักความกลมเกลียวสามัคคีกัน  หรือสำหรับคนที่มีความสนใจจะเข้าเรียนต่อหรือทำงานในสาขาการทหารจะมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษอีกด้วย

  แถมหลาย ๆ คนอาจจะได้พบเพื่อนใหม่หรือได้มิตรภาพดีกลับมาอีกด้วย ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ลองสิ่งที่ท้าทายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของหลาย ๆ คน ได้ลองอะไรใหม่ ๆ จากการเรียนและทฤษฏีทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ความท้าทายและเรียนรู้จากการฝึกภาคสนาม เช่นการกระโดดหอสูง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเรียนรู้ด้านการใช้แผนที่หรือเข็มทิศ และการติดต่อสื่อสาร          ที่ The Newton Sixth Form ของเราเห็นความสำคัญของการเรียนรด. ดังนั้นนักเรียนของเราจะสามารถลงเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) กับทางนิวตันได้ สำหรับคนที่สนใจหรือวางแผนจะเรียนรด. กับทาง The Newton Sixth Form 

รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการเรียนนักศึกษาวิชาทหารมีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ⁠ชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
 2. ⁠อายุ 15 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
 4. มีดัชนีมวลกายอยู่(BMI)ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์
 6. ⁠ไม่เป็นทหารประจําการ กองประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเข้ากองประจําการแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนที่ถือ 2 สัญชาติ ถ้าอาศัยอยู่ในไทยจำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร

 

เอกสารการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1

 1. ใบสมัคร รด.1 (ปริ้นด้านหน้า-หลัง ขนาด A4 ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) รับเอกสารได้ที่นิวตันชั้น 11
 2. ⁠สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร) 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบปพ.1 (ใบจบช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. ⁠ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร หรือคลีนิก) และต้องประทับตราโรงพยาบาลหรือคลีนิก
 6. ⁠รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เสื้อ POLO นิวตัน พื้นหลังสีฟ้า ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ในรูปต้องตัดผมสั้น รองทรงสูงตามระเบียบ ศศท.)
 7. อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสําเนาจํานวน 2 ฉบับ

 

เขียนโดย: Care Team The Newton Group

เรียบเรียงโดย: Chin Integrated Marketing Communication Officer

Contact us

ข้อมูลนักเรียน


สนใจเข้าร่วม OPEN HOUSE

Newton Junior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.